Уведомяване на КЗЛД за определяне на Длъжностно лице по защита на данните

В съответствие с чл. 37, пар. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно уведомяване на надзорния орган за определено Длъжностно лице по защита на данните, КЗЛД прие образец на Уведомление, който Администраторът/Обработващият лични данни следва да попълни и подаде в КЗЛД. Указания относно попълването се съдържат в самото Уведомление. АЛД/ОЛД имат задължението да информират за всяка настъпила промяна на обстоятелствата/данните от Уведомлението.

Подаването на съответната информация от АЛД/ОЛД се извършва по някой от следните начини:

1. Чрез автоматизираната информационна система на КЗЛД (бутон „Вход”). За целта АЛД/ОЛД трябва да разполага с квалифициран електронен подпис, с който се идентифицира в системата и получава достъп за извършване на необходимите операции: въвеждане, коригиране или изтриване на данните от уведомлението.

2. На имейла на КЗЛД – kzld@cpdp.bg. В този случай, Уведомлението трябва да бъде попълнено и съответният електронен файл да бъде подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

3. Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”. В този случай Уведомлението трябва да бъде попълнено и съответният електронен файл да бъде изпратен чрез тази система.

4. Лично в деловодството на КЗЛД или по пощата на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни. В този случай се подава попълнено, подписано и подпечатано Уведомление на хартиен носител.

Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните – формуляр за попълване

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.