Общи условия

за търговия и ползване на интернет страницата

https://www. behaviourswimwear.com/

Предмет

Член 1

Настоящите Условия за ползване (общи условия) уреждат ползването на интернет страницата http://www.behaviourswimwear.com/, която ще наричаме по-надолу Платформата, а така също и взаимоотношенията по сключването на договори между клиентите на интернет страницата (Клиенти) и „ЛюМарк“ ЕООД (Продавач)

Дефиниции

Член 2

По смисъла на настоящите условия:

  1. Платформата/платформата за електронна търговия е интернет страницата http://www.behaviourswimwear.com/, чиято функционалност включва предлагане на стоки за целите на електронната търговия.
  2. Администраторът е дружеството „ЛюМарк“ ЕООД, ЕИК 205448301, което притежава и администрира интернет страницата http://www.behaviourswimwear.com/, включително в частта от нейната функционалност, свързана с предлагане на стоки за целите на електронната търговия и администриране на заявки към платформата.
  3. Клиент е всяко пълнолетно физическо или юридическо лица, направило заявка за поръчка на стока чрез Платформата.
  4. Търговец/ Продавач е „ЛюМарк“ ЕООД, използващ Платформата за предлагане на свои стоки.

Данни за Администратора

Член 3

(1) Интернет страницата http://www.behaviourswimwear.com/, включително като платформа за онлайн търговия, се администрира от „ЛюМарк“ ЕООД, ЕИК 205448301, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец“, ул. „Сашо Николов – Сладура“ № 6А, ет. 6,  ап. 17 (наричано по-надолу Администратор).

(2) Администраторът може да използва Платформата за целите на осъществяване на електронна търговия от свое име.

(3) Клиентите могат да се свържат с администратора по всеки един от  следните начини:

Електронен адрес: info@behaviourswimwear.com

Телефон: +359 895 587 800

Лице за контакт и адрес за кореспонденция: Любомира Георгиева.

Приемане на условията

Член 4

(1) Настоящите условия за ползване на платформата и интернет страницата се считат известни и приети от всички клиенти със самото отваряне и използване на интернет страницата. Всяко ползване на платформата означава, че клиенти са се запознали внимателно с настоящите условия и са ги приели изцяло.

(2) Независимо от горното, за приемане на настоящите условия се счита и отправянето на предложение за сключване на договор чрез платформата. Настоящите условия се прилагат и за всеки договор, сключен чрез платформата, като те се считат автоматично за част от съдържанието на всяко предложение, съответно за част от всеки сключен договор чрез платформата.

(3) Независимо от ал. 1 и 2, настоящите условия се считат приети също така и с отбелязване на потребител (клиент) във формуляра на платформата при направена заявка, че ги приема.

Извършване на поръчка чрез Сайта

Член 5

(1) Платформата съдържа информация за предлаганите чрез нея продукти.

        (2) Клиентът заявява желанието си да поръча/закупи стока чрез Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможно с регистриран в Сайта профил.

         (3) Клиентът има право, ако е навършил 18 години, да поръчва всички стоки, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно закона потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.

         (4) След избора на стока и количество, следва да проследите процеса за поръчка, като имате възможност да пристъпите директно към финализиране на поръчката или да продължите с пазаруването в Сайта.

(5) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка, а в определени случаи и да въведете промо код, гарантиращ отстъпка.

(6) Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка (при поръчка на стоки), телефон и електронен адрес, а за клиенти търговци – наименование на фирма, ЕИК, ДДС номер, управител, както и данни за фактура – ако изисквате такава, като определени случаи ще Ви бъде предоставена възможност да се регистрирате в Сайта като потребител.

(7) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт (стока или услуга) с определени характеристики от категорията, от която има интерес. В сайта са налични отделни и ясни категории със стоки с намалена стойност при промоционални кампании. Това изрично е указано в обявата на Сайта.

          (8) Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на http://www.behaviourswimwear.com/ във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

(9) След като се е уверил в съдържанието и данните на поръчката, Клиентът следва да кликне (натисне) върху бутон “Поръчай”, “Преглед на количката”, “Поръчка” или друга аналогична възможност. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на http://www.behaviourswimwear.com/ да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка, нейното доставяне или сключения договор. На този етап от поръчката, но преди нейното завършване, Сайтът указва на клиента, че е налице задължение за плащане. 

(10) При поръчка чрез Сайта, по начина, указан за комуникация от Клиента (телефон, имейл, адрес или посредством социалните мрежи), Сайтът изпраща уведомление до клиента, с което договорът от разстояние между Клиента и http://www.behaviourswimwear.com/ се счита за сключен под отлагателно условие. Уведомлението съдържа и информация по чл. 47 и чл. 48 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечение от настоящите Общи условия, както и данни за направената от Клиента поръчка.

Линк към чл.47 и чл. 48 от Закона за защита на потребителите

         (11) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от Продавача с уведомлението по ал. 1 или от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В последния случай куриерът действа от името на „ЛюМарк“ ЕООДПо своя преценка Търговецът може да уведоми потребителя и клиента търговец по имейл, чрез SMS или с обаждане по телефон.  

         (12) До момента на уведомяване по ал. 11 Търговецът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При това положение единствената отговорност на Продавача при неизпълнение е да върне евентуално получената предварително цена на стоката, без да дължи обезщетение за неизпълнението.

Сключване на договора

Член 6

           (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Търговеца и Клиентът се смята за сключен под отлагателно условие от момента на получаване от страна на Клиента на уведомлението по чл. 5, ал. 10 за регистрирана поръчка при Търговеца. Договорът се счита за сключен от момента на поръчката, в случай че Клиентът е търговец или професионалист е получил потвърждение по чл. 5, ал. 10 от настоящия условия по електронната си поща. При липса на такова потвърждение договорът се счита сключен от приемане на стоката от Клиента професионалист, придружена от потвърждението по чл. 5, ал. 10.

(2) Договорът обвързва страните от момента на уведомяване на Клиента от Търговеца, че стоката от менюто може да бъде доставена, като уведомяването става по електронна поща и/или чрез SMS или телефонно обаждане до Клиента, че стоката е готова за изпращане.

          (3) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Търговеца, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Търговеца и Клиента, присъстващи в потвърждението за сключен договор по чл. 5, ал. 10.

Прехвърляне на собствеността

Член 7

           (1) При продажба на стоки собствеността на стоките се прехвърля от Търговеца „ЛюМарк“ ЕООД на клиента или на посочено от него трето лице или представител с предаването на стоките на това лице и след извършване на плащането от негова страна, ако стойността не е заплатена предварително.

           (2)Предаването на стоката се удостоверява с подписа на клиента или на посочено от него лице или представител върху транспортния документ или разписката, предоставен/а от куриера.

           (3) Рискът от загуба или увреждане на стоката е върху клиента считано от момента на предаване на стоката от куриера на клиента или трети лица. Ако куриерът е избрано от клиента лице, рискът е върху клиента от момента на предаване на стоката от „ЛюМарк“ ЕООД на куриера. Във всички случаи при констатиран транспортен дефект клиентът е длъжен да информира продавача за дефекта в сроковете и при условията на чл. 13 от настоящите Общи условия.

Плащания

Член 8

(1) Цената по сключените договори за продажба се заплаща от клиентите на Търговеца.

(2) Когато в цената на поръчаните стоки не е включена доставка, това се посочва изрично на потребителя по ясен начин.

(3) Клиентът може да избира да извърши плащането чрез някой от следните два способа:

а) плащане с наложен платеж – в този случай стойността на поръчаните стоки и доставката (освен ако не е безплатна) следва да се заплати от клиента, от посочено от него трето лице или негов представител на куриера, извършващ доставката, в момента на получаване на стоката срещу фискален бон, предоставен от последния; при избран такъв метод се начислява допълнителна такса “наложен платеж”.

б) плащане с дебитна карта – в този случай стойността на поръчаните стоки и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от Клиента или от избрано от него трето лице чрез дебитна карта:Visa, Mastercard, American Express, Visa Electron и Maestro.

           (4) Търговецът ще издаде на клиента фактура за поръчаните стоки въз основа на информацията, предоставена от клиента. Когато последният не е посочил, че желае фактура, Търговецът или куриерът предоставя единствено фискален бон и/или разписка за извършената продажба при полученото в брой плащане съгласно действащото законодателство.

(5) В случай на плащания с дебитна карта, Търговецът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с тях, включително, не изчерпващо се с, такси, комисиони и други допълнителни плащания, направени от Клиенти във връзка със самото осъществяване на трансакцията. Тези разходи са изцяло за сметка на Клиентите.

Право на отказ от договор от разстояние или извън търговски обект

Член 9

(1) Когато договорът за продажба от разстояния или извън обект на търговеца е сключен с потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Клиентът има право да се откаже от договора в 14-дневен срок, считано от:

  1. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.
  2. когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
  3. при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
  4. при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока.

(2) Съобщението за отказа от договора може да бъде изпратено чрез някой от следните способи: по електронен път през съответно меню на страницата http://www.behaviourswimwear.com/, на електронна поща info@behaviourswimwear.com, както и до самия търговец „ЛюМарк“ ЕООД, с който е сключен договора, съгласно данните в предоставения формуляр за отказ.

(3) Клиентът трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ.

Случаи на неприложимост на правилата за договори от разстояние или извън обект на търговеца

Член 10

Правилата за сключване на договори от разстояние или извън обект на търговеца не се прилагат в следните случаи:

  1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
  2. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

Разваляне и прекратяване на договори

Член 11

(1) При разваляне или прекратяване на договор, сключен чрез платформата, включително в случаите по чл. 9 от настоящите условия, направените от клиентите плащания се възстановяват от администратора след връщане на стоката.

(2) В случаите по ал. 1, разходите за връщане на стоките са за сметка на съответния клиент, освен в случаите, в които законът или настоящите условия изрично изключват това.

(3) Предходната алинея не изключва дължимостта на други разноски, предвидени в българското законодателство или настоящите условия.

Информацията за стоки в платформата

Чл. 12

(1) Всички стоки в Платформата се предлагат до изчерпване на количествата, дори когато това да не е изрично отбелязано в Платформата.

(2) Всички обявени цени в Платформата са с включен данък върху добавената стойност (ДДС) и всички други дължими по закон данъци и такси.

Рекламации

Чл. 13

(1) Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката.

(2) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на рекламациите, да разглежда предявените рекламации в предвидените от закона срокове и да изпълнява всички свои задължения съгласно Закона за защита на потребителите.

Правила относно ползването на интернет страницата

Чл. 14

(1) Администраторът запазва правото си да ограничава достъпа до интернет страницата http://www.behaviourswimwear.com/ както генерално, така и на отделни потребители, без да е необходимо да посочва причина за това, освен в случаите, когато българското законодателство предвижда друго.

(2) По своя преценка, Администраторът запазва правото си да изисква от Клиентите въвеждане ръчно на валидиращи кодове от тип “captcha” или подобни.

(3) По отношение на правото на интелектуална и индустриална собственост, нищо нито в настоящите условия, нито в договора от разстояние, не може да се счита като разрешение от страна на Администратора по отношение Клиентите да копират, разпространяват, публикуват, преработват или каквито и да е други действия за информация, изображения или други данни в Платформата. Клиентите нямат право без изричното съгласие на титуляра на правото на интелектуална собственост и на Администратора да създават, продават, прехвърлят права върху материали, създадени чрез възпроизвеждане (напр. копиране) на материали от Платформата.

(4) Ползването на обекти на интелектуална собственост от Платформата от Клиентите може да бъде единствено за лични нетърговски цели в случаите, предвидени в българското законодателство.

Поверителност

Чл. 15

(1) Клиентите, с предоставяне на свои данни дават изричното си съгласие, че при предоставяне на каквито и да е лични или други данни на Администратора, те могат да бъдат използвани за целите на изпълнение на сключените договори, обработване и администриране на заявките, за извършване на маркетингови проучвания, изпращане на търговски съобщения, като за тези цели те могат да бъдат предоставяни на трети лица, които са куриери, Търговци, партньори на Администратора или доставчици на маркетинг услуги.

(2) Администраторът не се задължава да запазват изпратените данни, освен ако българското законодателство не предвижда друго.

Общи разпоредби

Чл. 16

(1) Нищожността на отделни клаузи и/или части от настоящите условия не влече нищожност на целите условия. Валидните клаузи остават в сила и са обвързващи за всички лица, приели настоящите условия.

(2) С приемането на настоящите условия, Потребителите се задължават да се запознаят и с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Платформата http://www.behaviourswimwear.com/, които са публикувани на нея.

(3) Приложимото право към сключените чрез Платформата договори и/или за които са приложими на каквото и да е основание настоящите правила, е българското. Възникналите спорове по договори, сключени чрез Платформата и/или за които се прилагат настоящите условия, ще бъдат разрешавани в духа на взаимното разбирателство, а когато такова не бъде постигнато – от съответния български съд.

Промяна на настоящите правила

Чл. 17

(1) Администраторът запазва правото си да актуализира и изменя настоящите условия. Новите условия стават обвързващи от момента на публикуването им и имат действие занапред.

(2) Към всяка сделка, сключена чрез платформата, се прилагат условията, които са били в сила към момента на нейното сключване.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.